HOT:  STM32F103  |  STM32F030  |  TL431  |  LM317  |  NCP1117

>0 Cart
Home  »  Top Products  »  双通道单/双输入,4A 低侧栅极驱动器 FAN3224 / FAN3225

Top Products

Category
MCU & MPU(4)
Communication Interface(13)
Data Converters(3)
Signal Conditioning(1)
Power Management(26)
Power(4)
Sensor(4)
Special IC(1)
Discrete(2)
Passive IC(1)
Optoelectronics(1)
Manufacturer
Exar(7)
HTC(7)
Intersil(14)
ON Semiconductor(13)
STMicroelectronics(7)
Texas Instruments(11)
力源信息(1)
双通道单/双输入,4A 低侧栅极驱动器 FAN3224 / FAN3225
 
 
FAN3224T/FAN3225T 器件是双通道 4A 输出,低侧栅极驱动器。驱动低侧开关 N 沟道增强型 MOSFET,为短路开关间隔提供高峰值电流脉冲。驱动器提供 TTL 输入阈值,内部电路可使输出保持低电平状态,直到电源电压进入工作范围,从而提供欠压锁定功能。此外,驱动器还针对需要严格计时的栅极驱动,如同步整流器需要提供 A 通道与 B 通道之间匹配的内部传播延迟,这样还能并联两个驱动器,有效地将驱动单个 MOSFET 的电流能力增加一倍。
 
应用框图
 
产品特性
性价比最高
业界标准引脚排列
4.5V 到 18V 工作范围
5A 峰值灌电流/源电流,VDD = 12V
4.3A 灌电流/2.8A 源电流,需 VOUT = 6V
提供 TTL 输入阈值
双通道单输入同相+使能 ( FAN3224T )
双通道双输入 ( FAN3225T )
无输入时内部电阻关闭驱动器
采用 MillerDrive™ 技术
带 2.2nF 负载时,典型上升/下降时间为 12ns/9ns
典型传播延迟(低于 20ns)在 1ns 内与其它沟道匹配
双通道并联可使电流能力增加一倍
额定环境温度为:-40℃ 至 +125℃
8 引脚 3x3mm MLP 或 SOIC 封装
 
应用范围
用于开关电源、高效率 MOSFET 开关驱动、同步整流电路、DC/DC 转换器和电机控制等。
 
主要器件
产品型号 厂商 描述 资料 购买
FAN3224TMX ON Semiconductor

TTL 输入,5A 源电流低端栅极驱动器

购买
FAN3224TMPX ON Semiconductor

5A 峰值灌电流,5A 源电流低端栅极驱动器

购买
FAN3225TMPX ON Semiconductor

5A 峰值灌电流,5A 源电流低端栅极驱动器

购买
 
 
   
P&S Building,Wudayuan 3 Road,Donghu High-Tech Develop District,Wuhan, P.R.C
Copyright © 2014   Wuhan P&S Information Technology Co., Ltd.
在线客服
live chat